Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aangaande producten en diensten van Vameta

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkehid
 3. Het aanbod
 4. De overeenkomst
 5. Herroepingsrecht
 6. Uitsluiting herroepingsrecht
 7. De prijs
 8. Nakoming overeenkomst en extra garantie
 9. Levering en uitvoering
 10. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 11. Betaling
 12. Klachtenregeling
 13. Geschillen
 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 15. Modelformulier voor herroeping

Artikel 1. Definities

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vameta, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69283915 en bij de Belastingdienst met nummer NL213957280B01, gevestigd op de Langestraat 61B 1211 GW te Hilversum, hierna simpelweg te noemen “Vameta”. Vameta is 24/7 bereikbaar per e-mail op mike@vameta.com, u kunt ook bellen met 0639210621. Vameta is een rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en producten of diensten ontvangt van Vameta;
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand van Vameta afneemt;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument/ondernemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument/ondernemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument/ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument/ondernemer ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/ondernemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vameta en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/ondernemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vameta voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Vameta zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument/ondernemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/ondernemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vameta niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/ondernemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vameta passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/ondernemer elektronisch kan betalen, zal Vameta daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Vameta kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vameta op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Vameta zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument/ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/ondernemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Vameta waar de consument/ondernemer met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/ondernemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. De consument/ondernemer kan in het geval van een geleverde dienst een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument/ondernemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De consument/ondernemer kan in het geval van een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vameta mag de consument/ondernemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 en 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 4. Indien Vameta de consument/ondernemer de wettelijk verplichte informatie over herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de overige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 5. Indien Vameta de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument/ondernemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 6. Als de consument/ondernemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vameta.
 7. Vameta vergoed alle betalingen van de consument/ondernemer, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument/ondernemer hem de herroeping meldt.
 8. Vameta gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument/ondernemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument/ondernemer.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

Vameta kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Vameta dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Vameta de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument/ondernemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8. Nakoming overeenkomst en extra garantie

Vameta staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Vameta er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Duurtransacties: duur, opzeggingen verlenging

Opzegging:

 1. De consument/ondernemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument/ondernemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Vameta voor zichzelf heeft bedongen

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Bij jaarabonnementen zal de consument/ondernemer 4 weken voor vernieuwing op de hoogte worden gesteld dat het contract zal worden verlengt voor een jaar.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/ondernemer na een jaar de overeenkomst ten alle tijden met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11. Domeinnamen en hosting: eigendom

 1. Alle door de consument/ondernemer aangevraagde domeinnamen en webruimten blijven ten alle tijden eigendom van Vameta.
 2. Alle door de consument/ondernemer aangevraagde domeinnamen staan op naam van Vameta.
 3. Domeinaanvraag gaat via een derde partij en wordt geregeld via Vameta.
 4. Hosting wordt geregeld via een server van een derde partij, maar wordt geregeld door Vameta.
 5. Vameta is aansprakelijk voor eventuele problemen met zowel de domeinnaam als de hosting.

Artikel 12. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument/ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument/ondernemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument/ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vameta te melden.
 4. Indien de consument/ondernemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vameta is gewezen op de te late betaling en Vameta de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vameta gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Vameta kan ten voordele van de consument/ondernemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Alle betalingen gaan via Mollie. Eenmalige betalingen kunnen worden gedaan met iDeal, PayPal of credit card. Daarnaast is het mogelijk herhaalde betalingen via automatisch incasso te voldoen.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Vameta beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij Vameta ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vameta binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument/ondernemer dient Vameta in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument/ondernemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/ondernemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

BIJLAGE I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     Vameta
            Langestraat 61B
            1211 GW Hilversum
            mike@vameta.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: *

 

de levering van de volgende digitale inhoud: *

 

 

de verrichting van de volgende dienst:*

 

 

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op:*

Naam:

Adres:

 

 

 

 

Handtekening consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.